Partners

Jongeren Op Gezond Gewicht

Jongeren Op Gezond Gewicht streeft naar een samenleving waarin alle kinderen en jongeren wonen, leren, recreëren en werken in een gezonde omgeving met aandacht voor een gezonde leefstijl. Wij realiseren dit in gemeenten via de JOGG-aanpak (onder de paraplu van de gemeente werken publieke en private partijen structureel en integraal samen) en wij richten ons op omgevingen waar jongeren veel verblijven met initiatieven als Team:Fit en het Akkoord Gezonde Voeding op Scholen.
www.jongerenopgezondgewicht.nl

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nederland gezond en wel. Dat is het motto van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het is de ambitie van VWS om iedereen zo lang mogelijk gezond te houden en zieken zo snel mogelijk beter te maken. Samen met partners, landelijk en lokaal, zetten we in op een gezonde jeugd in een gezonde omgeving.
www.minvws.nl

NL2025

NL2025 is een platform waarin onder andere bestuurders en leiders uit de culturele en wetenschappelijke wereld, kunstenaars, CEO’s en sporters zich hebben verenigd. Ze zetten zich in, op persoonlijke titel, voor een betere toekomst van Nederland. Inmiddels zijn er meer dan 100 mensen (‘aanjagers') bij betrokken en zetten duizenden mensen zich in voor de diverse projecten. NL2025 richt zich op drie thema’s: excellent onderwijs, duurzame groei en vitale samenleving. NL2025 probeert mensen met elkaar te verbinden en steunt bestaande initiatieven rondom de drie thema's. Door zich gezamenlijk in te zetten probeert NL2025 de positieve impact van deze initiatieven binnen korte tijd zo groot mogelijk te laten zijn.
www.nl2025.nl

Gezond in…

Het stimuleringsprogramma Gezond in… biedt gemeenten advies op maat om hun lokale integrale aanpak van gezondheidsachterstanden te versterken. Het programma stimuleert bestuurders, professionals en organisaties uit verschillende disciplines om hieraan bij te dragen. Met o.a. landelijke en regionale bijeenkomsten, instrumenten en een interactief online platform dat alle initiatieven en betrokkenen met elkaar verbindt. Gezond in… wordt uitgevoerd door Pharos en Platform31 in het kader van het Nationaal Programma Preventie, met financiering van het ministerie van VWS.
www.gezondin.nu

Gezonde School

Een Gezonde School is een school die structureel en planmatig aandacht besteedt aan gezondheid aan de hand van de vier Gezonde School-pijlers. De school is een Gezonde School als het vignet Gezonde School is behaald. Gezonde School is een programma dat zich erop richt zoveel mogelijk scholen onder de noemer ‘Gezonde School’ integraal en structureel te laten werken aan een gezonde leefstijl om daarmee gezondheidswinst te bereiken. Het programma bestaat uit diverse projecten, die met elkaar samenhangen. Dit zijn: ondersteuning van scholen, deskundigheidsbevordering, het onderhoud en doorontwikkeling van de Gezonde School-aanpak, het vignet Gezonde School, communicatie over projecten en het programma Gezonde School, samenhang en aansturing en tot slot monitoring en evaluatie.
www.gezondeschool.nl

NOC*NSF

Sport inspireert en sport verbindt. Sport levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de samenleving en ieder individu. Vanuit deze kracht van sport wil NOC*NSF als Nationaal Olympisch Comité en als dé Nederlandse belangenorganisatie van de georganiseerde sport, de sport in Nederland op Olympisch niveau brengen. NOC*NSF is daarmee de federatie van sportbonden die samen staan voor een open, gezonde, aantrekkelijke, pluriforme en verantwoordelijke sportbranche, die toegankelijk is voor iedere Nederlander. NOC*NSF realiseert haar doelstellingen door gerichte ondersteuning, onderlinge samenwerking en belangenbehartiging van de aangesloten sportbonden. NOC*NSF zorgt voor de uitzending van topteams naar Olympische en Paralympische (Jeugd)Spelen en voor een ambitieus topsportprogramma. NOC*NSF draagt als expertisecentrum bij aan de kwaliteit van de sport en vertegenwoordigt de Nederlandse sport nationaal en internationaal in diverse samenwerkingsrelaties.
www.nocnsf.nl

Alles is gezondheid…

Een gezonder en vitaler Nederland, dat is de inzet van Alles is gezondheid… Gezond leven doen mensen zelf, op de plek waar ze wonen, werken en naar school gaan. Alles is gezondheid… is een maatschappelijke beweging die organisaties en mensen inspireert en ondersteunt om aan gezondheid in de eigen omgeving te werken. Dit draagt bij aan de vitale maatschappij waarin gezondheidsverschillen tussen laag- en hoogopgeleiden kleiner zijn en er minder mensen met een chronische ziekte zijn. Maar ook aan de kwaliteit van leven die mensen ervaren. Daarbij streeft Alles is gezondheid… naar samenwerking binnen domeinen en over domeinen heen. De partners in het netwerk van Alles is gezondheid… dragen en maken de maatschappelijke beweging Alles is gezondheid… . Deze maatschappelijke organisaties, (lokale) overheden en bedrijven hebben zich door het ondertekenen van een pledge aan Alles is gezondheid… verbonden. In het Alles is gezondheid…-netwerk werken ruim 2100 partners samen in 309 pledges
www.allesisgezondheid.nl